…x-sagt…

|

…arbejdsbord for sprog og udtryksformer…

Archive for the ‘Formidling’ Category

Fokus på oplevelse eller problemstilling?

onsdag, oktober 31st, 2012

Hvor ligger fokus i den fremstilling, du enten bliver præsenteret for, eller selv præsenterer?

Det er et spørgsmål om synsvinklen.

Det er nemmest at se det på den måde, en film er lavet.

Hvis filmen viser hele scenen hele tiden – så er det en objektiv beretning om en problemstilling, hvor ingen af personernes oplevelser / synsvinkler bliver tydelig beskrevet. Det er en fortælling om sammenhænge og problemstillinger.

Hvis filmen viser en af personernes synsfelt. For eksempel viser vandhanen, og vandet der løber ned i en elkedel, hvis det er en person, der er ved at hælde vand på en elkedel. Så har vi den persons synsvinkel. Ser det den person ser. Ikke andet. Så bliver det mere nærværende. Vi ser ikke andet og mere, end det personen selv ser. Sådan som det jo også er i det virkelige liv. Der ser vi jo heller ikke hele scenen. Det overblik får vi ikke. Vi ser kun det, der er indenfor vores eget synsfelt. Det at blive præsenteret for en andens synsfelt / -vinkel – giver en høj grad af indlevelse i den persons oplevelse.

Hvis vi skal overføre det på det forklarende og beskrivende – så skal man øve sig i at forklare og beskrive det, der er indenfor ens eget synsfelt, hvis man skal have “sig selv på banen”. Hvis det er ens egen oplevelse, der skal præsenteres. Det man får at vide, at andre ved og ser, skal sorteres fra.

Hvis det andre fortæller, at de ser, kommer til at fylde meget – så bliver der mindre plads til ens egen oplevede synsvinkel. Det man selv ser. Det der er indenfor ens eget synsfelt.

Hvis det handler om at placere en oplevelse i relation til en større sammenhæng, så skal man beskrive “hele scenen”. Hvordan det man selv oplevede hang sammen med de øvrige ting, der skete i sammenhængen.

Det der bliver præsenteret vil blive mere eller mindre oplevelsesbetonet, alt efter hvordan vægtningen er mellem det individuelle synsfelt – og beskrivelsen af scenen omkring oplevelsen. Er der stort fokus på scenen omkring, kommer den individuelle oplevelse mere til at fremstå som et case betonet eksempel i relation til den problemstilling, der karakteriserer scenen.

Billedlig set: Jo mere der bliver zoomet ind på nærbilleder – jo mere oplevelsesbetonet…

» “Historier” sælger bedre end ideer…

Den treenige Guds mission?

onsdag, oktober 17th, 2012

Gad vide hvad det betyder? Det lyder lidt “langhåret”, som en af mine lillebrødre kan finde på at sige om abstrakte forestillinger, der ikke lige umiddelbart giver håndgribelig mening.

Mogens S. Mogensen giver i indlægget » Missionens teologi, ekklesiologi, semantik og grammatik, en god fremstilling af den begrebslige kompleksitet, der ligger til grund for begrebet: Den treenige Guds mission. En fremstilling der på glimrende vis viser, hvor svært det er at formidle et entydigt budskab rent verbalt og sprogligt, som ikke kan fortolkes på mange forskellige måder.

Der er lagt op til meget begrebsforvirring omkring mission – og netop de negativt ladede associationer til indre mission og Hans Kirks Fiskerne – og den internationale betydning ved udsendelse af missionærer – er noget af det, der kan forstyrre billedet af, hvad der ligger i begrebet mission, sådan som Mogens S. Mogensen beskriver det.

Problemet med at komme ud over “rampen”…

Ser vi problemstillingen ud fra et formidlingssynspunkt, så er den klassik. Den teoretiske, abstrakte og akademiske verden har generelt set problemer med at komme ud over “rampen”.

Alle teoretiske, abstrakte og akademiske verdener har deres egen begrebsverden og sproglige kodeks. Det giver nogle interne arbejdsmæssige fordele i kraft af en præcisering af begrebernes betydning. Men det giver tilsvarende den ulempe, at de teoretiske, abstrakte og akademiske verdener kan blive uforståelige for udenforstående. Man kan formidle resultater. Det kan de fleste sammenhænge. Men hvis resultaterne af forskning og akademisk viden – og forståelsen for abstrakte og komplekse problemstillinger skal integreres i det omkringliggende samfund, så er det vigtigt at kunne formidle forståelse for den grundlæggende og overordnede helhed som definerer problemstillingen. Og der kommer begreberne og ordene ofte til kort. For jo bredere man skal ud med sit budskab, jo flere fortolkningsmuligheder vil der være ved begrebernes betydning. Mange begreber har parallelle betydninger indenfor forskellige miljøer. Mange begreber har også forskellige betydninger historisk set. Så der er uendelig mange fortolkningsmuligheder, alt efter hvad de forskellige begreber symboliserer og giver associationer til.

Mest entydighed ved visuel formidling af grundforståelser og helheder…

Det er en gylden regel indenfor kommunikation og formidling, at tekst bør understøttes af illustrationer, for at synliggøre og fastholde den overordnede sammenhæng i budskaberne. Vi kender det også indenfor organisation og ledelse, hvor organisationsplaner er en del af formidlingen af en organisationsstruktur. Den tankegang kan man med udbytte gøre brug af til formidling af de mere abstrakte problemstillinger, som for eksempel: Den treenige Guds mission.

Med udgangspunkt i Mogens S. Mogensens beskrivelse, så er forholdet mellem Gud og kirke – og at det er Guds mission, der har en kirke (og ikke omvendt) – og det, at der i bund og grund ikke eksisterer et os og dem forhold – fordi vi alle er ved at blive inddraget i Guds fællesskab – ret centralt at få synliggjort.

Forenklet skematisk / visuelt / hierarkisk – må det se nogenlunde sådan ud:

  1. Den treenige Guds mission
  2. Kirken som redskab for Guds mission (objekt)
  3. Som mennesker er vi alle lige for Gud – og alle ved at blive inddraget i fællesskabet (subjekter)

Hvor punkt 2 og 3 er sidestillet / parallelle…

Hvor det så handler om at få beskrevet de tre punkter – og deres indbyrdes forhold til hinanden…

En visuel / grafisk fremstilling med illustrationer og pile, der viser sammenhængene, vil give en god entydig beskrivelse af dette sammensatte begreb, der indeholder flere abstrakte problemstillinger, der skal forstås hver for sig, og i sammenhæng.

Der ligger blandet andet en udfordring i at få beskrevet, hvad det vil sige, at kirken er et redskab. Det er forskellen på at være middel eller mål. Så kirken er et middel, men ikke et mål i sig selv. Den dag hele menneskeheden er blevet inddraget i Guds fællesskab, mister kirken (redskabet) sin betydning.

En anden problemstilling, der ligger en udfordring i at få beskrevet, er, hvordan mennesket er lige for Gud, og udvekslingen af det kristne budskab er en tovejs påvirkning mellem mennesker. Her skal kirken som redskab, så relateres til den tovejs udveksling mellem ligeværdige mennesker.

En synliggørelse af det sammensatte begreb: Den treenige Guds mission, vil, tror jeg, få folkekirken til at fremstå som en sammenhæng med synlig retning, ståsted og vision / mission.

» Missionens teologi, ekklesiologi, semantik og grammatik, af Mogens S. Mogensen

» Dialog eller videndeling?

» CoffeeCup?

Differentieret information – og målgrupper…

mandag, april 9th, 2012

Forfejlede informationskampagner bunder som oftest i fejlbedømmelse af målgruppen…

Der bliver i forbindelse med informationskampagner brugt mange ressourcer på at kortlægge og appellere til målgruppens smag og behov…

Ved målrettede informationskampagner, sker der en sortering af indholdet i informationen – alt efter hvad der vurderes som relevant for den pågældende gruppe mennesker.

Spørgsmålet er, om målgrupper er så lette af afgrænse og definere?

Hvis man fejlbedømmer målgruppen, så informationen enten bliver mere dybdegående og “tung” – eller mere overfladisk og “tom” – end målgruppen ønsker det – så skyder man ved siden af målet…

Den mest “sikre” form for information – er den, der i et alment letforståeligt sprog giver en god introduktion og overblik – med muligheden for mere uddybende information efter ønske og behov…

Overblik – betyder meget i det informationsmættede samfund vi lever i…

» 25 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation